Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 7
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:7

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 4.785 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%).
Các điều kiện:
!("autoconfirmed" in user_groups) & (article_namespace == 0) & (edit_delta > -400) & (new_size > 50) & (lcase(removed_lines) rlike "\[\[category:\s*nhân[ _]vật[ _]còn[ _]sống|\{\{lifetime") & !(lcase(added_lines) rlike "\[\[category:\s*nhân[ _]vật[ _]còn[ _]sống|\{\{lifetime") & !("#redirect" in lcase(added_lines))
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:09:21, ngày 17 tháng 5 năm 2012 bởi Trần Nguyễn Minh Huy (Thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng