Sửa đổi bộ lọc sai phạm


Sửa đổi bộ lọc 90
Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:90

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 8.256 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 4 tác vụ (0,05%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,12 ms, và nó sử dụng 2,1 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
action == "edit" & page_id == 0 & page_namespace == 0 & !(new_size == 0) & (added_lines irlike ".*[.].*") & !(added_lines irlike "#redirect|#đổi|\{\{|\[\[") & (length(new_wikitext) >= 10 & length(new_wikitext) < 150)
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:06:33, ngày 10 tháng 10 năm 2021 bởi P.T.Đ (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng