Lịch sử các thay đổi của Bộ Lọc Vi Phạm 108

Điều hướng Bộ lọc sai phạm (Trang đầu | Thay đổi bộ lọc gần đây | Kiểm tra các sửa đổi về trước | Nhật trình sai phạm)
Tinh lọc tìm kiếm
Thời điểm Người dùng Mô tả bộ lọc công khai Cờ Tác vụ Thay đổi
19:17, ngày 20 tháng 10 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh, BLP PROD, Chờ xóa, Chất lượng kém, Chất lượng dịch, Độ nổi bật trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd
Thay đổi
19:08, ngày 20 tháng 10 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh, BLP PROD, Chờ xóa, Chất lượng kém, Chất lượng dịch trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd
Thay đổi
10:50, ngày 7 tháng 10 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh, BLP PROD, Chờ xóa, Chất lượng kém, Chất lượng dịch trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd
Thay đổi
10:49, ngày 7 tháng 10 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd
Thay đổi
12:45, ngày 1 tháng 10 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd
Thay đổi
19:58, ngày 10 tháng 9 năm 2021 P.T.Đ (thảo luận | đóng góp) Người dùng mới tự gỡ bản mẫu Xoá nhanh trong bài mình tạo kích hoạt
  • Không cho phép: abusefilter-disallowed-remove-csd