Krist James

Gia nhập ngày 8 tháng 12 năm 2015

ngày 3 tháng 6 năm 2017

ngày 20 tháng 5 năm 2017

ngày 12 tháng 5 năm 2017

ngày 20 tháng 4 năm 2017

ngày 21 tháng 2 năm 2017

ngày 7 tháng 2 năm 2017

ngày 19 tháng 12 năm 2016

ngày 26 tháng 9 năm 2016

ngày 14 tháng 7 năm 2016

ngày 4 tháng 7 năm 2016

ngày 23 tháng 6 năm 2016

ngày 19 tháng 2 năm 2016

ngày 1 tháng 2 năm 2016

ngày 29 tháng 1 năm 2016

ngày 26 tháng 1 năm 2016

ngày 8 tháng 12 năm 2015