Đường tròn nội tiếp và bàng tiếp – Theo ngôn ngữ khác