Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác