Định luật đầu tiên của nhiệt động lực học – Theo ngôn ngữ khác