Antiochos I Theos của Commagene – Theo ngôn ngữ khác