Bản mẫu:Sơ khai cơ sở dữ liệu – Theo ngôn ngữ khác