Bản mẫu:Sơ khai chính khách Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác