Công ước phòng chống khủng bố của Ủy hội châu Âu – Theo ngôn ngữ khác