Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết tự trị Kalmyk – Theo ngôn ngữ khác