Chế độ chuyên quyền (despotism) – Theo ngôn ngữ khác