Chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng – Theo ngôn ngữ khác