Chiến tranh Áo-Venezia với Thổ – Theo ngôn ngữ khác