Euphoria (bài hát của Loreen) – Theo ngôn ngữ khác