The Irish Singles Chart (Bảng xếp hạng đĩa đơn Ireland) là bảng xếp hạng đĩa đơn tiêu chuẩn của công nghiệp âm nhạc Ireland, được phát hành hàng tuần bởi Hiệp hội thu âm âm nhạc Ireland (Irish Recorded Music Association) và biên soạn đại diện cho IRMA bởi Chart-Track. Xếp hạng dựa trên doanh số, được sưu tập qua các dữ liệu đếm bán lẻ điện tử hàng ngày từ hệ thống EPOS của người bán lẻ. Hiện tại, tất cả cửa hàng đĩa chính và trên 40 nguồn cung cấp dữ liệu độc lập cho bảng xếp hạng, chiếm trên 80% thị trường, theo Chart-Track. Bảng xếp hạng đĩa đơn được phát hành lần đầu ngày 1 tháng 10 năm 1962.

Thành tích của bảng xếp hạng sửa

Tất cả thông tin là từ năm 1962 đến nay và không bao gồm các bảng xếp hạng in trong tờ Evening Herald.[1], [2]

Liên kết ngoài sửa

Chú thích sửa