Giáo hoàng đối lập Constantinô II – Theo ngôn ngữ khác