Hệ thống phân loại giải phẫu - điều trị - hóa học – Theo ngôn ngữ khác