Hội nghị thượng đỉnh G20 2009 tại Luân Đôn – Theo ngôn ngữ khác

Hội nghị thượng đỉnh G20 2009 tại Luân Đôn có sẵn trong 12 ngôn ngữ.

Trở lại Hội nghị thượng đỉnh G20 2009 tại Luân Đôn.

Ngôn ngữ