Lưu quý nhân (Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế) – Theo ngôn ngữ khác