Lightweight Directory Access Protocol – Theo ngôn ngữ khác