Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng – Theo ngôn ngữ khác