Ngày ấy tôi lên mười ba tuổi – Theo ngôn ngữ khác

Ngày ấy tôi lên mười ba tuổi có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại Ngày ấy tôi lên mười ba tuổi.

Ngôn ngữ