Người theo chủ nghĩa hoàn hảo – Theo ngôn ngữ khác