Nhóm tuần hoàn (lý thuyết nhóm) – Theo ngôn ngữ khác