Phân loại hình thái của thiên hà – Theo ngôn ngữ khác