Phó Tổng thống (phim truyền hình) – Theo ngôn ngữ khác