Rối loạn tăng động giảm chú ý – Theo ngôn ngữ khác