Sống núi Thái Bình Dương - Nam Cực – Theo ngôn ngữ khác