Tên lửa điều khiển chống tăng – Theo ngôn ngữ khác