Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Nhất của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác