Thomas Simpson (nhà soạn nhạc) – Theo ngôn ngữ khác