Trò chơi điện tử một người chơi – Theo ngôn ngữ khác