Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu – Theo ngôn ngữ khác