Vladimir Sviatoslavich, Đại vương công Kiev – Theo ngôn ngữ khác