Không có quyền thực hiện

Bạn không được quyền gửi thông báo cho nhiều người cùng một lúc, vì lý do sau:

Chỉ những thành viên trong nhóm Bảo quản viên mới được thực hiện thao tác này.