Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Boyconga278 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 03:45, ngày 13 tháng 2 năm 2019 Boyconga278 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 18:14, ngày 26 tháng 8 năm 2017 Alphama Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Boyconga278 từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (thành viên có nhiều đóng góp)
  • 11:13, ngày 3 tháng 12 năm 2016 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Boyconga278 từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên đáng tin cậy)