Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Earthshaker (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Tuần tra viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 21:39, ngày 6 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Earthshaker từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên (tài khoản đã lâu không hoạt động)
  • 01:06, ngày 10 tháng 1 năm 2014 Hoang Dat Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Earthshaker từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và tuần tra viên (Thành viên uy tín)
  • 12:22, ngày 24 tháng 4 năm 2013 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Earthshaker từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra