Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Milenioscuro (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 22:01, ngày 29 tháng 3 năm 2019 Milenioscuro Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng