Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Thanhdien8421 (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 13:56, ngày 10 tháng 5 năm 2020 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Thanhdien8421 từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên đáng tin cậy)
  • 05:07, ngày 13 tháng 2 năm 2019 Thanhdien8421 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng