Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Thuanmycuatoi (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 08:54, ngày 14 tháng 9 năm 2019 Thuanmycuatoi Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
  • 06:06, ngày 17 tháng 8 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Thuanmycuatoi từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Thành viên đáng tin cậy, tạo nhiều bài viết)