Khác biệt giữa các bản “Hàn Quyết”

không có tóm lược sửa đổi
Năm [[591 TCN]], [[Tấn Cảnh công]] mới chấp thuận cho Khước Khắc đem quân hợp với [[nước Vệ]] đánh [[Tề (nước)|Tề]]. Liên quân 2 nước đánh tới đất Dương Cốc, buộc vua Tề cầu hòa.
 
Năm [[589 TCN]], [[Tề Khoảnh công]] mang quân đánh nước [[Lỗnước (nước)|Lỗ]] và [[Vệnước (nước)|Vệ]]. [[Tấn Cảnh công]] nghe lời Khước Khắc,bèn sai Hàn Quyết cùng [[Khước Khắc]], [[Sĩ Nhiếp]], [[Loan Thư]] mang 800 cỗ xe cứu [[Lỗ (nước)|Lỗ]] và [[Vệ (nước)|Vệ]]. Tháng 6 năm [[589 TCN]], hai bên đánhgiao nhauchiến núi Mị Châm, quân Tề thất bại, phải sai sứ cầu hòa lần nữa. KhướcQuân KhắcTấn chấphăng nhận,hái thuđánh binhbại về<ref>Xuânquân Thu Tam truyện, tập 3, tr 257</ref>Tề.
 
[[Tề Khoảnh công]] thua chạy, Hàn Quyết mang quân truy kích. Người đánh xe cho vua Tề là Phùng Sửu Phụ hiến kế đổi chỗ, tự mình vào xe giả làm vua Tề. Hàn Quyết đuổi tới nơi. Sửu Phụ lên giọng ra lệnh cho Tề Khoảnh công đang vào vai người đánh xe đi lấy nước suối Hòa Tuyền cho mình uống. Tề Khoảnh công vội chạy tới suối và trốn thoát. Phùng Sửu Phụ lộ chân tướng là người đóng thế, bị bắt về chỗ [[Khước Khắc]]; nhưng Khước Khắc tha chết cho Sửu Phụ.
 
Quân Tấn đuổi đánh vua Tề, tiến đến Mã Lăng. Tề Khoảnh công sai Tân Mỵ Nhân đi sứ cầu hòa. Khước Khắc chấp thuận cho nước Tề giảng hòa<ref>Xuân Thu Tam truyện, tập 3, tr 257</ref> và rút quân về.
==Chính khanh nước Tấn==
Năm [[573 TCN]], [[Tấn Điệu công]] lên ngôi<ref>Sử kí, Tấn thế gia</ref>, phong cho Hàn Quyết làm Trung quân tướng, tức Chính khanh của [[nước Tấn]].