Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ Di”

+1
n (WPcleaner)
(+1)
* [[Tấn Chiêu công]], vua thứ 32 [[nước Tấn]], cai trị từ năm [[531 TCN]] - [[526 TCN]]
* [[Tào Ly công]], vua thứ 14 [[nước Tào]], cai trị từ [[670 TCN]] - [[662 TCN]]
* [[Trịnh Linh công]], vua thứ 10 [[nước Trịnh]], cai trị từ [[606 TCN]] - [[605 TCN]]
Cả Chu Giản Vương, Tấn Chiêu công, Tào Ly công và [[Trịnh Linh công]]] đều là dòng dõi [[Chu Vũ Vương]], trong đó [[Tào Ly công]] thuộc thế hệ thứ 12, Trịnh Linh công thuộc thế hệ thứ 14, [[Tấn Chiêu công]] thuộc thế hệ thứ 21 và [[Chu Giản Vương]] thuộc thế hệ thứ 23.
 
{{Trang định hướng}}