Khác biệt giữa các bản “Căn bậc n”

 
== Tính chất ==
Mọi số thực dương có một căn bậc ''n'' dương, quy luật các phép tính như sau:
 
:<math>\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} \,,</math>
 
:<math>\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \,.</math>
 
Sử dụng dạng mũ <math>x^{1/n}</math> cũng giúp khử số mũ và số căn.
 
:<math>\sqrt[n]{a^m} = \left(a^m\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{m}{n}}.</math>
 
Vấn đề cũng có thể xảy ra khi tính căn bậc ''n'' của số âm và [[số phức]]. Ví dụ:
 
:<math>\sqrt{-1}\times\sqrt{-1} = -1</math>
trong khi
:<math>\sqrt{-1 \times -1} = 1</math>
 
== Dạng giản lược của biểu thức căn ==
 
 
{{sơ khai toán học}}
7.079

lần sửa đổi