Khác biệt giữa các bản “Cao Tổ”

 
== Các vua Cao Tổ ==
*[[Vương Hợi|Thương Cao Tổ]] (do [[Thành Thang]] truy tôn)
*[[Hán Cao Tổ]] (202 TCN - 195 TCN)
*[[Tào Phi|Ngụy Cao Tổ]] (220-226) còn có miếu hiệu khác là Thế Tổ
*[[Thác Bạt Thập Dực Kiền|Đại Cao Tổ]] tại vị 338 - 376
*[[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Cao Tổ]] (truy tôn)