Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mêtric Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker”