Khác biệt giữa các bản “Lưu Đạo Liên”

không có tóm lược sửa đổi
Năm [[406]], Lưu Đạo Liên lại được phong đến chức Trì tiết, giám chinh Thục chư quân sự và được tiến tước Tân Hưng huyện hầu<ref>[[Tống thư]], quyển 51: Minh niên, gia sử Trì Tiết, Giám chinh Thục chư quân sự, suất quan quân tướng quân Lưu Kính Tuyên đẳng phạt tiếu túng,  nhi văn xử mậu, ôn tộ cứ hiểm bất đắc tiến, cố bất quả hành. Dĩ nghĩa huân phong Tân Hưng huyện ngũ đẳng hầu</ref>. Sang năm [[408]], Lưu Đạo Liên được phong làm Thứ sử Tịnh châu và thái thú Nghĩa Xương. Lúc bấy giờ quân Tiên Ti ở phía bắc đưa quân đánh phá Bắc Ngụy. Lưu Đạo Liên dâng biểu lên triều đình xin đến trấn thủ Bành Thành để phòng chống quân Tiên Ti. Triều đình nhà Tấn bèn phong ông làm Chinh Lỗ tướng quân, đốc Hoài Bắc quân quận sự, Bắc Đông Hải thái thú. Sau đó ông dẫn quân đánh bại được quân Tiên Ti, nên được phong thêm thực ấp 500 hộ ở huyện Tân Du.
 
Năm [[409]], Lưu Đạo Liên theo phò tá anh trai Lưu Dụ bắc phạt, tiến đánh thành Quảng Cố thuộc nước [[Nam Yên]]<ref>nay thuộc huyện Ích Đô, tỉnh [[Sơn Đông]]</ref><ref>[[Tấn thư]], [http://vi.wikisource.org/wiki/zh:%E6%99%8B%E4%B9%A6 quyển 128]</ref><ref>[[Thập lục quốc Xuân Thu]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8D%81%E5%85%AD%E5%9C%8B%E6%98%A5%E7%A7%8B/%E5%8D%B713 quyển 13]: Ngũ niên nhị nguyệt, Tấn  tướng Lưu Dụ suất chúng lai phạt. Tam nguyệt, Tấn sư độ Hoài, Siêu văn Tấn quân chi thịnh, tự suất chúng tứ vạn cự chiến, đại bại, bôn hoàn Quảng Cố</ref>. Ông bắt sống được tướngvua Nam Yên là [[Mộ Dung Siêu]]<ref>[[Tống thư]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%AE%8B%E6%9B%B8/%E5%8D%B751 quyển 51]: Cập thành hãm, Mộ Dung Siêu tương thân binh đột vi tẩu, Đạo Liên sở bộ hoạch chi</ref><ref>Tấn thư và Thập lục quốc Xuân Thu đều không nói rằng Mộ Dung Siêu bị Lưu Đạo Liên bắt sống</ref>. Nhờ có công trạng to lớn, Lưu Đạo Liên được thăng làm Trì tiết, Tả tướng quân. Sang năm [[411]], ông bị đổi làm Bắc Từ châu thứ sử, trấn thủ ở Bành Thành.
 
Năm [[412]], Lưu Dụ đưa quân công đánh Lưu Nghị, nên lại đổi Lưu Đạo Liên làm Đô Đốc hai châu Thanh và Cổn, Tấn Lăng Kinh khẩu Hoài Nam chư quận quân sự, thứ sử hai châu Thanh, Duyện, trì tiết, tướng quân. Sang năm [[413]], ông được thăng từ tước hầu lên làm Cánh Lăng huyện công, thực ấp 1000 hộ<ref>[[Tống thư]], quyển 51: Cải phong Cánh Lăng huyền công, thực ấp thiên hộ</ref>. Sang năm [[414]], ông được thăng làm Trung quân tướng quân, Tán kị thường thị. Đến năm [[415]], ông được thăng đến chức đô đốc của bảy châu là Kinh, Trần, Trữ, Tương, Ích, Lương, Ung và Khai phủ Nghi Đồng Tam ti. Năm [[419]], Lưu Đạo Liên được vào triều nhận chức Thượng thư lệnh và Tư không.
 
Năm [[420]], Lưu Dụ cướp ngôi nhà [[Đông Tấn]], lập ra nhà Lưu Tống. Lưu Đạo Liên do là em trai của hoàng đế nên được phong tước vị Trường Sa vương vào ngày 13 tháng 7 cùng năm. Đồng thời, ông cũng được phong chức thái úy trong triều đình. Có một lần thái hậu (thân mẫu của Lưu Đạo Liên) bảo Tống Vũ đế cho ông đến trấn thủ Dương châu, là một vùng đất quan trọng như Vũ Đế không đồng ý.
 
Ngày 21 tháng 7 năm [[422]], Lưu Đạo Liên bị bệnh qua đời, thọ 55 tuổi, được truy tôn là Trường Sa Cảnh vương, truy tặng làm Thái phó, trì tiết, Thị trung và Đô đốc và được an táng theo lễ của thái tể nhà Tấn là An Bình vương Tư Mã Phu trước đây<ref>[[Nam sử]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8F%B2/%E5%8D%B713 quyển 13]: Vĩnh Sơ tam niên hoăng, gia tặng thái phó, táng lễ y Tấn thái tể An Bình vương Phu cố sự</ref><ref>[[Tống thư]], quyển 51: Lục nguyệt hoăng, niên ngũ thập ngũ. Truy tặng thái phó, Thái phó, trì tiết, Thị trung thứ sử như cố. Tế lễ y Tấn Thái tể An Bình vương cố sự</ref>.
 
== Đánh giá ==
 
[[Tống thư]] và [[Nam sử]] đều ghi nhận rằng Lưu Đạo Liên là một kẻ tham lam tiền của, thường cướp lấy tiền bạc trong phủ khố. Vì thế mỗi lần chuyển sang địa phương mới thì phủ khố của địa phương cũ đều bị hắn ta vơ vét hết<ref>[[Tống thư]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%AE%8B%E6%9B%B8/%E5%8D%B751 quyển 51]: Bhi tham túng quá thậm, súc tụ tài hóa, thường nhược bất túc, khứ trấn chi nhật, phủ khố vi chi không hư</ref>ref>[[Nam sử]], [http://zh.wikisource.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8F%B2/%E5%8D%B713 quyển 13]: Đạo Liên tố vô tài năng, ngôn âm thậm sở, cử chỉ đa chư bỉ chuyết, súc tụ thường nhược bất túc. Khứ trấn nhật, phủ khố vi không</ref>.
 
== Chú thích ==