Khác biệt giữa các bản “Trường điện từ”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
Dạng vi phân:
:<math>\nabla\times\mathbf E = - {\mathbf{dB} \over dtd \mathbf {t}} \,</math>
 
Dạng tích phân:
:<math>\oint_{C} \mathbf E \mathbf {dl} = - \iint_int_{S}^{} {\mathbf {dB} \over dtd \mathbf{t}} \mathbf {dS} \,</math>
 
=== Phương trình Maxwell-Ampere ===
 
Người dùng vô danh