Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công pháp quốc tế”